1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Souls & Stories Photography.
1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Souls & Stories Photography worden aangepast.

2. FOTOREPORTAGE
2.1 U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Souls & Stories Photography is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2.2 Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Souls & Stories Photography zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Souls & Stories Photography deze selectie heeft gemaakt. Souls & Stories Photography is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Souls & Stories Photography niet geschikt zijn om te tonen.

3. BOEKINGEN
3.1 Een fotoreportage boeken is mogelijk via het formulier op de site of per e-mail. 3.2 Eventuele reiskosten vanaf een straal van 25 KM (postcodegebied 6674) zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3.3 Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Souls & Stories Photography heeft het recht tot 2 werkdagen na de ontvangst van aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
3.4 Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale aankoopbedrag te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald aan Souls & Stories Photography. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief.
3.5 Het boeken van een fotosessie niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald.
3.6 Souls & Stories Photography zal in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor Souls & Stories Photography niet in staat is te fotograferen, mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.
 3.7 In het geval dat Souls & Stories Photography niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.

4. BETALINGSVOORWAARDEN
4.1 Door een boeking te doen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
4.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen en bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
4.3 U ontvangt na de fotosessie binnen enkele dagen een fotopreview met daarbij de factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
4.4 De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. 4.5 Indien de Souls & Stories Photography het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.3 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de klant de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

5. LEVERING
5.1 De levertijd van uw fotoreportage is uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na betalen van uw factuur.
5.2 De digitale fotobestanden worden in een beveiligde online galerij geleverd.
5.3 De fotobestanden worden in de hoogst mogelijke resolute geleverd in JPG- formaat.
5.4 De levertijd kan per bijbesteld product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
5.5 Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.
5.6 Alle foto’s worden geleverd in kleur. Omzetting naar zwart-wit van maximaal een 25-tal foto’s is inbegrepen. Wanneer u meer foto’s in zwart-wit omgezet wilt hebben, is dit mogelijk tegen een meerprijs.
5.7 Souls & Stories Photography levert uitdrukkelijk geen onbewerkte beelden en/of RAW-bestanden. Aangezien het eindresultaat na editen het artistieke eindproduct is.

6. ANNULERING
6.1 Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.   
6.2 Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
6.3 Indien de aanbetaling niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt de opdracht geannuleerd.

7. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID
7.1 Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
7.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
7.3 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
7.4 U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen.
7.5 Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
7.6 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.
7.7 Souls & Stories Photography is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de foto’s, wanneer opdrachtgever deze zelf laat afdrukken bij een niet door fotograaf gekozen drukker.
7.8 Souls & Stories Photography is niet aansprakelijk voor het missen van belangrijke fotomomenten tijdens een fotosessie, wanneer de fotograaf gehinderd wordt door personen of omgevingsomstandigheden.

8. AUTEURSRECHT & PUBLICATIES
8.1 Auteursrechten van alle reportages blijven altijd in het bezit van Souls & Stories Photography. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u de foto’s voor privégebruik op social media wil plaatsen, is dit ten alle tijden toegestaan wanneer er vermeldt wordt dat de foto’s door Souls & Stories Photography zijn gemaakt.
8.2 Indien u een foto wil publiceren (in bijvoorbeeld een krant/tijdschrift), moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Souls & Stories Photography.
8.3 Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
8.4 Souls & Stories Photography mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden op internet als in drukwerken. Souls & Stories Photography is niet verplicht aankomende publicaties te melden.
8.5 Indien opdrachtgever nadrukkelijk niet wil dat de foto’s voor in 8.3 benoemde doeleinden gebruikt worden, dan dient de klant dit voorafgaand aan de fotosessie per e-mail kenbaar te maken.
8.6 Het is niet toegestaan om de ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat is aangeleverd door Souls & Stories Photography.
8.7 Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
8.8 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
8.9 Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

9. NAAMSVERMELDING & PERSOONSRECHT
9.1 De naam van Souls & Stories Photography dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
9.2 Voor iedere inbreuk op de aan Souls & Stories Photography toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. PRIVACY
10.1 Souls & Stories Photography zal in geen enkel geval zonder toestemming persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummers en e-mailadressen openbaar maken of met derde partijen delen
  

Algemene voorwaarden

@soulsandstories.nl

Volg me op instagram